piątek, 27 marca 2020


INFORMACJA
W SPRAWIE URUCHOMIENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

      Uruchomienie sieci wodociągowej na terenie  ogrodu  nastąpi  w dniu 30.03.2020 r.


niedziela, 22 marca 2020OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYWOŁANYM PRZEZ KORONAWIRUSA COVID-19 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODBĘDZIE  SIĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM NIŻ W LATACH UBIEGŁYCH.  

ZARZĄD OGRODU W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW ZAGROŻENIA    POWIADOMI   WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW OGRODU O  TERMINIE  I MIEJSCU ZEBRANIA.   

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZMINIMALIZOWANIA ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁKOWCÓW I ICH RODZIN BIURO OGRODU ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ DO ODWOŁANIA. SPRAWY WYMAGAJĄCE PILNEGO I NIEODZOWNEGO ZAŁATWIENIA PROSZĘ ZGŁASZAĆ DO CZŁONKÓW ZARZĄDU DROGĄ TELEFONICZNĄ, POPRZEZ E-MAIL LUB POCZTĄ.
DZIĘKUJĘ ZA WYKAZANĄ WYSOKĄ DYSCYPLINĘ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
    
                                                                                                                      Prezes ROD           

niedziela, 27 października 2019


INFORMACJA
W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA WODY
NA OKRES ZIMOWY

    Zarząd ROD „Łączność” informuje, że zgodnie z pkt V ppkt 3  Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej na terenie ROD „ŁĄCZNOŚĆ we Wrocławiu” zamknięcie dopływu wody do działek na okres zimowy nastąpi  dnia 28.10.2019 r.

    Po tym terminie odbędzie się komisyjny spis stanu wodomierzy w celu rozliczenia należności za zużytą wodę w 2019 r.


    We własnym zakresie proszę zabezpieczyć studzienki wodomierzowe wraz z zamontowanymi w nich urządzeniami. Zawory dopływu wody w ilości 2 szt. należy pozostawić w pozycji OTWARTE.

                             OGŁOSZENIE !

ZARZĄD ROD „ŁĄCZNOŚĆ” INFORMUJE, ŻE
DO DNIA 30.10.2019 r.
BĘDĄ UDOSTĘPNIONE POJEMNIKI NA ŚMIECI.
W OKRESIE 01.11.2019 r. - 31.03.2020 r. NIE MA WYWOZU ŚMIECI Z NASZEGO OGRODU.
NIE BĘDĄ PODSTAWIANE POJEMNIKI NA ODPADY. PROSIMY NIE MAGAZYNOWAĆ ODPADÓW
W MIEJSCU PO POJEMNIKACH.
WE WŁASNYM ZAKRESIE NALEŻY ZADBAĆ
O PORZĄDEK W OGRODZIE W OKRESIE ZIMOWYM.

środa, 14 marca 2018

zaproszenie na zebranie


                            ZAWIADOMIENIE
Zarząd ROD „ŁĄCZNOŚĆ” ZAPRASZA NA WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27.04.2019 R. (SOBOTA)
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 90, UL. ORZECHOWA 62
POCZĄTEK OBRAD: W I TERMINIE GODZ. 10.00, W II TERMINIE GODZ. 10.30**
**Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
            Członek Zarządu ROD                                                   Prezes Zarządu ROD
………………………………………                      ……………………………………
                           (podpis)                                                                                                                                                                                                                                              (podpis)
porządek oBRAD
1.      Otwarcie zebrania.
2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3.      Zatwierdzenie porządku obrad.
4.      Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5.      Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6.      Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (sprawozdanie
merytoryczne i finansowe).
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku.
8.      Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję  Rewizyjną  ROD  
       za  2018 rok wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
9.      Projekt planu pracy na 2019 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2019rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2019 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku.
16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD.
17. Wybory członków Zarządu ROD.
18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego),
w tym 
partycypacji finansowej działkowców.
20. Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i kadencję.
21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 16.04.2019 r. i 23.04.2019 r.
w godz. od 17.00 do 18.00 w biurze zarządu ogrodu.

sobota, 29 kwietnia 2017

INFORMACJA


Funkcję gospodarza ogrodu od dnia 01.05.2017 r. 
pełni Pan Andrzej Kątny 
 tel. 503 878 995 
działka nr 72

czwartek, 30 marca 2017

zaproszenie na zebranie

ZAWIADOMIENIE
Zarząd ROD „ŁĄCZNOŚĆ” ZAPRASZA NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.04.2017 R. (SOBOTA)
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 90, UL. ORZECHOWA 62
POCZĄTEK OBRAD: W I TERMINIE GODZ. 10.00,
                                         W II TERMINIE GODZ.
10.30**
**Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
            Członek Zarządu ROD                                             Prezes Zarządu ROD
…………………………………………..                     ……………………………………
                        (podpis)                                                                    (podpis)
porządek oBRAD
1.      Otwarcie zebrania.
2.      Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3.      Zatwierdzenie porządku obrad.
4.      Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5.      Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
6.      Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok
(sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
8.      Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję  Rewizyjną  ROD 
za  2016 rok  wraz  z  wnioskiem o przyjecie sprawozdania.
9.      Projekt planu pracy na 2017 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2017rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu ROD.
17. Wybory członka/ów Zarządu ROD.
18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku.
19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
20. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 11.04.2017 r. i 18.04.2017 r.
w godz. od 17.00 do 18.00 w biurze zarządu ogrodu.


piątek, 14 października 2016

OGŁOSZENIE

        ZARZĄD ROD ”ŁĄCZNOŚĆ” INFORMUJE, ŻE DO DNIA 25.10.2016 r. BĘDĄ UDOSTĘPNIONE POJEMNIKI NA ŚMIECI.  
W OKRESIE 27.10.2016 r. - 31.03.2017 r.
NIE MA WYWOZU ŚMIECI Z NASZEGO OGRODU. 
NIE BĘDĄ PODSTAWIANE POJEMNIKI NA ODPADY. 
PROSIMY NIE MAGAZYNOWAĆ ODPADÓW
W MIEJSCU PO POJEMNIKACH. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE NALEŻY ZADBAĆ O PORZĄDEK W OGRODZIE W OKRESIE ZIMOWYM.

W DNIU 20.10.2016 r. NASTĄPI ZAMKNIĘCIE DOPŁYWU 

WODY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OKRES ZIMOWY.

ZASTANĄ KOMISYJNIE ODCZYTANE STANY 

LICZNIKÓW WODY NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH. 

NALEŻNOŚĆ ZA ZUŻYCIE WODY W 2016 r. BĘDZIE 

POBRANA PRZY OPŁATACH OGRODOWYCH ZA 2017 r.

wtorek, 3 maja 2016

INFORMACJA

Funkcję Gospodarza Ogrodu pełni
Pan Jan KOWALIK - działka nr 19
telefon kontaktowy: 887 038 243

środa, 27 kwietnia 2016

INFORMACJA


W PANELU BOCZNYM PO PRAWEJ STRONIE "OPŁATY"
ZNAJDUJE SIĘ WYKAZ OPŁAT NA POSZCZEGÓLNĄ DZIAŁKĘ
W NASZYM OGRODZIE
W 2016 ROKU
WRAZ Z  ADRESEM I NUMEREM KONTA OPŁAT 

piątek, 8 kwietnia 2016

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD "Łączność" we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 23 kwietnia 2016 r. (sobota) o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 90 ul. Orzechowa 62 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2015 r..
Zapraszamy wszystkich członków PZD naszego ogrodu do czynnego udziału w zebraniu.

czwartek, 4 lutego 2016

OGŁOSZENIE
ZARZĄD OGRODU POSZUKUJE CHĘTNYCH DO OBJĘCIA STANOWISKA GOSPODARZA OGRODU. KANDYDATURY SKŁADAĆ W DNIACH PRACY BIURA LUB TELEFONICZNIE DO CZŁONKÓW ZARZĄDU.

wtorek, 2 lutego 2016

NOWA STRONA INTERNETOWA OGRODU:
http://rod-lacznosc.blogspot.com/
NOWA STRONA INTERNETOWA OGRODU:
http://rod-lacznosc.blogspot.com/

niedziela, 31 stycznia 2016

Zmiana strony internetowej ROD Łączność

Drodzy Państwo,

W związku z niesatysfakcjonującą obsługą i problemami technicznymi związanymi z prowadzeniem strony internetowej dla ROD Łączność na poprzednich serwerach hostingowych, podjęto decyzję o przeniesieniu strony pod nowy adres, zmieniając jej formę na bloga.

Wszystkie poprzednie wpisy zostały przeniesione poniżej, wraz z ich oryginalną datą publikacji.

Na nowej stronie, dzięki funkcjonalności bloga, możecie Państwo zostawiać komentarze i pytania pod każdym wpisem, do czego uprzejmie zapraszamy i zachęcamy.

Podstrony znajdują się obecnie po prawej stronie, pod logo. Ich zawartość jest tożsama ze stronami, które w starej wersji znajdowały się po lewej stronie.

Mamy nadzieję, że nowa funkcjonalność oraz stabilny hosting pozwolą nam w pełni rozwinąć potencjał strony naszego ogrodu oraz ułatwią korzystanie ze strony.
Jednocześnie informujemy, że strona http://rod-lacznosc.dejm.pl/ nie jest już uaktualniana.


Pozdrawiam,
webmaster

Okres zimowy

Oryginalna data publikacji: 05.10.2015

INFORMACJA


W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA WODY NA OKRES ZIMOWY

Zgodnie z pkt V ppkt 3 „Regulaminu korzystania z sieci wodociągowej na terenie ROD „ŁĄCZNOŚĆ we Wrocławiu” zamknięcie dopływu wody do działek na okres zimowy nastąpi dnia 12.10.2015 r. Po tym terminie we własnym zakresie proszę zabezpieczyć studzienki wodomierzowe wraz z zamontowanymi w nich urządzeniami. Odbędzie się komisyjny spis stanu wodomierzy w celu rozliczenia należności za zużytą wodę w 2015 r.

UWAGA!

W okresie 26.10.2015 r. - 31.03.2016 r. nie ma wywozu śmieci z naszego ogrodu. Nie będą podstawiane pojemniki na odpady. Prosimy nie magazynować odpadów w miejscu po pojemnikach. We własnym zakresie należy zadbać o porządek w ogrodzie w okresie zimowym.

Przegląd komisji ogrodowej

Oryginalna data publikacji: 22.05.2015

Zarząd ROD informuje, że komisja ogrodowa w dniu 17.05.2015 r. dokonała przeglądu działek pod kątem zagospodarowania i porządku na działce.

Stwierdzono niedociągnięcia w tym zakresie na następujących działkach:
3, 4, 8, 10, 15, 18, 23, 37, 46, 58, 66, 75, 80, 82, 85, 86, 88, 89, 103, 105, 109,
114, 115, 122, 148, 150, 151, 154, 164, 177, 179, 191, 208, 226, 227, 228, 229, 240, 250.

Użytkownicy w/w działek do dnia 06.06.2015 r. zobowiązani są dokonać poprawy wyglądu tych działek.
Ponadto komisja wnioskuje o:
- usunięcie gałęzi drzew i krzewów wyrastających w stronę alejek;
- poprawę widoczności numeracji działki z alejki;
- poprawę wyglądu altanek.

Po Walnym Zebraniu

Oryginalna data publikacji: 20.04.2015

W dniu 18.04.2015 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Porządek zebrania został zrealizowany. Na następną kadencję został wybrany zarząd i komisja rewizyjna oraz zostały podjęte stosowne uchwały.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014

Oryginalna data publikacji: 15.03.2015

Zarząd ROD „Łączność” we Wrocławiu informuje,
że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 r. (sobota)
w Gimnazjum Nr 25 we Wrocławiu przy ul. Orzechowej 62a.

Początek obrad: w I terminie godz. 11:00, w II terminie o godz. 11:30.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowy porządek obrad oraz dodatkowe informacje.

Uruchomienie sieci wodociągowej

Oryginalna data publikacji: 15.03.2015

Woda w sieci wodociągowej ogrodu będzie uruchomiona do dnia 01.04.2015 r.

Dostępna działka

Oryginalna data publikacji: 03.02.2015

Użytkownik działki ogrodniczej nr 132 o powierzchni 430 metrów kwadratowych odstąpi odpłatnie do użytkowania w/w działkę. Wiadomość w biurze zarządu ogrodu.
NIEAKTUALNE